ITU

International Telecommunication Union (ITU) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

 

Jeśli by zapytać większość krótkofalowców o to, który podmiot jest odpowiedzialny za przyznawanie uprawnień do korzystania z danych części widma radiowego do celów amatorskich – odpowiedź prawdopodobnie brzmiałaby, że są to ich krajowe władze telekomunikacyjne.
Jednak jest to tylko częściowo prawda.

 

Ostateczną władzą w zakresie wykorzystania widma radiowego jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

 

Pożądanym jest, aby każdy operator-krótkofalowiec rozumiał, czym jest ITU i dlaczego jego działania i decyzje są ważne.

 

Większość krajów jest państwami członkowskimi ITU, a w ramach traktatu co do zasady zgadzają się one przestrzegać decyzji ITU w zakresie korzystania z widma radiowego.

 

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest agendą Narodów Zjednoczonych, która zajmuje się zagadnieniami technologii informacji i komunikacji. Agenda posiada rozbudowaną stronę in­ernetową www.itu.int, na której przedstawiono wiele szczegółów dotyczących jej funkcjonowania. ITU ma swoją siedzibę w Genewie w Szwajcarii i zrzesza 192 państwa członkowskie, oraz ponad 700 członków sektorowych i stowarzyszonych. Od czasu swojego powstania ITU koordynuje wspólne wykorzystanie widma radiowego w skali ogólnoświatowej, promuje współpracę międzynarodową w zakresie przydzielania orbit satelitów, działa na rzecz intensyfikacji infrastruktury telekomunikacyjnej w krajach rozwijających się, ustanawia światowe standardy stymulujące bezkolizyjne wzajemne łączenie się szerokiej gamy systemów komunikacyjnych, oraz zajmuje się innymi globalnymi zagadnieniami, takimi jak łagodzenie zmian klimatycznych i zwiększanie cyberbezpieczeństwa.

 

Na czele ITU stoi jego Sekretarz Generalny Dr Hamadoun Toure, który jest także licencjonowanym krótkofalowcem o znaku wywoławczym HB9EHT. ITU obejmuje trzy sektory: Sektor Radiokomunikacji (ITU-R), Sektor Rozwoju (ITU-D) oraz Sektor Normalizacji (ITU-T).

 

IARU (International Amateur Radio Union – Międzynarodowy Związek Krótkofalowców)

jest członkiem sektorowym zarówno w ramach Sektora ITU-R jak i Sektora ITU-D. IARU w pełni uczestniczy w pracach obu tych sektorów poprzez uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, które dotyczą kwestii mogących mieć wpływ na Służbę Amatorską lub Służbę Amatorską Satelitarną. Rada ITU powstała w 1947 roku jako Rada Administracyjna, na mocy decyzji podjętej przez Konferencję Pełnomocników w 1947 roku w Atlantic City (New Jersey, Stany Zjednoczone).

 

W skład Rady wchodzi maksymalnie 25% ogólnej liczby państw członkowskich, które są wybierane przez Konferencję z uwzględnieniem zapewnienia sprawiedliwego podziału miejsc w Radzie przypadających wszystkim pięciu regionom świata. Obecnie Rada składa się z 48 członków.

 

W okresie pomiędzy Konferencjami Pełnomocników, rolą Rady jest prowadzenie kompleksowych zagadnień polityki telekomunikacyjnej – w celu zapewnienia, że działalność Związku, jego polityki i strategie w pełni odpowiadają dzisiejszemu dynamicznemu i szybko zmieniającemu się środowisku telekomunikacyjnemu.

Sektor ITU-R jest sektorem bardzo ważnym dla służb radiokomunikacyjnych, w tym dla Służby Amatorskiej i Służby Amatorskiej Satelitarnej. Co 4 lub 5 lat ITU przeprowadza Światową Konferencję Radiokomunikacyjną (WRC) w celu dokonania nowelizacji międzynarodowego Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zadaniem WRC jest przegląd oraz, jeśli jest to konieczne, nowelizacja Regulaminu Radiokomunikacyjnego – międzynarodowego traktatu dotyczącego wykorzystania widma częstotliwości radiowych oraz orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Nowelizacje dokonywane są na podstawie programu określonego przez Radę ITU, która bierze pod uwagę zalecenia opracowane przez poprzednie światowe konferencje radiokomunikacyjne.

 

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji ITU, WRC ma prawo:

  1. Dokonywania nowelizacji Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz wszelkich związanych z nim Planów przydziału i zagospodarowania częstotliwości;
  2. Odnieść się do każdej sprawy o ogólnoświatowym charakterze w zakresie radiokomunikacji;
  3. Poinstruować Zarząd ds. Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Biuro ds. Radiokomunikacji, a także dokonać przeglądu ich działalności;
  4. Określić kwestie do zbadania przez Zgromadzenie Radiokomunikacyjne i jego Grupy Studyjne w ramach przygotowań do przyszłych Konferencji Radiokomunikacyjnych.

Przed każdą WRC ma miejsce długi proces przygotowawczy, w którym IARU uczestniczy jako członek sektorowy. Dla IARU udział w tych spotkaniach jest istotny w celu "ochrony naszych częstotliwości" a gdy sposobność sama się nadarza – zwiększyć naszą część widma.

 

Grupy Studyjne oraz Zespoły Robocze ITU-R zajmują się każdym punktem porządku dziennego obrad WRC i próbują osiągnąć konsensus oraz opracować zalecenia (zalecenie), jak należy się odnieść do danego punktu porządku obrad i jakie podjąć w jego ramach działania w trakcie WRC. ITU-D jest sektorem, gdzie ma miejsce wiele prac ITU dotyczących reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych. Za dziedzinę swojego rozwoju ITU uważa telekomunikację w sytuacjach nadzwyczajnych, jako integralną część swoich projektów integrujących technologie telekomunikacyjne/informacyjne i komunikacyjne w ramach przewidywania i wykrywania sytuacji kryzysowych oraz ostrzegania o nich. Telekomunikacja w sytuacjach kryzysowych odgrywa bezdyskusyjnie istotną rolę w bezpośrednim następstwie katastrof, poprzez zapewnienie we właściwym czasie przepływu istotnych informacji niezbędnych agencjom rządowym i innym podmiotom udzielającym pomoc humanitarną. Zadaniem IARU w ramach Sektora ITU-D jest zapewnienie, aby rola krótkofalarstwa w komunikacji w sytuacjach kryzy­sowych została zrozumiana i doceniona przez członków ITU. Sektor ITU-D również przeprowadza konferencję w skali światowej.

 

W ramach obecnego harmonogramu Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacyjnego (World Telecommunication Development Conference) zwoływania jest co 4 lata. W 2010 r. WTDC odbyła się w Hyderabad w Indiach na przełomie maja i czerwca. ITU jest również regionalnym i globalnym sponsorem wystaw pt. TELEKOMUNIKACJA (TELECOMS). Wystawa ITU Telecom oferuje międzynarodowej społeczności technologii teleinformatycznych (ICT) globalną platformę, która gromadzi i kontaktuje ze sobą zainteresowane strony z sektora całej telekomunikacji/ICT, prowadzi do ich współpracy i kreuje przyszłą wizję ICT. W czasie wystaw Telecom prowadzone są fora i seminaria związane z ICT.

 

Źródło informacji: IARU E-Letter Janu­ary, 2011.

Autor informacji: Rod Stafford, W6ROD – Sekretarz Rady Administracyjnej IARU.

Adres strony internetowej: http://www.iaru.org/e-letter/2011January.pdf

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV – Oficer Łącznikowy IARU - PZK

8 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 6/2011