Pogrzeb Ładysława Żelazowskiego

W dniu 5 października 1993 roku zmarł w wieku 92 lat ś.p. Ładysław Źelazowski, długoletni zasłużony harcmistrz z Płocka, przedwojenny krótkofalowiec.

 

Całe swoje długie życie związany był z harcerstwem i pełnił w nim wiele odpowiedzialnych funkcji. Był pionierem powstania i rozwoju krótkofalarstwa w Płocku.

 

Jako Komendant Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku, w 1933 roku wraz z grupą płockich harcerzy powołał do życia Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, który w tym czasie był jednym z sześciu takich ośrodków w Polsce (Warszawa, Wilno, Lwów, Kraków, Łódź i Płock). W 1936 r. hm Ładysław Żelazowski organizuje w Płocku Oddział Polskiego Klubu Radio Nadawców, a w styczniu 1937 r. jako delegat z Płocka na Walny Zjazd, zostaje wybrany na członka Zarządu Głównego PKRN w Warszawie. Za swoją działalność otrzymuje w marcu 1939 r. jako jeden z nielicznych polskich przedwojennych krótkofalowców Srebrny Krzyż Zasługi.

 

Po wybuchu II wojny światowej i napaści niemieckiej na Polskę zostaje organizatorem i Komendantem Tajnego Hufca Harcerzy w Płocku, który to zajmował się nasłuchem i kolportażem wiadomości nadawanych z Londynu do okupowanego raju. W 1943 r. ostrzeżony grypsem z więzienia, Wyjeżdża do Warszawy gdzie powołany zostaje do Sztabu podokręgu ciechanowskiego Armii Krajowej ps. "Zygfryd". W Warszawie współpracuje z innym członkiem AK, Aleksandrem Wiśniewskim, ps. "Aleksandrowicz" od którego odbiera produkowane w ukryciu odbiorniki nasłuchowe dla ruchu oporu typu "OBA". Walczy w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku dostaje się wraz z innymi oficerami do oflagu k/Lubeki w Niemczech. Po wyzwoleniu wraca do Płocka i na nowo organizuje harcerstwo i krótkofalarstwo. Jest jednym z pierwszych, którzy uczestniczą w reaktywowaniu krótkofalarstwa po wojnie w Polsce. W 1959 roku organizuje Oddział Płocki Polskiego Związku Krótkofalowców.

 

Do końca swojego życia starał się być użyteczny i potrzebny. W ostatnich latach pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Historycznej przy Komendzie Hufca w Płocku.

 

Za swoje zasługi otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych. Na miejsce wiecznego spoczynku druha Ładysława Żelazowskiego odprowadzali oprócz rodziny licznie płoccy harcerze młodszego i starszego pokolenia a także liczni przedwojenni koledzy i znajomi. Odszedł od nas zasłużony Płocczanin i prawy człowiek, serdeczny przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń harcerzy.

 

Hm Ładysław Żelazowski przy harcerskiej
radiostacji SP1IJ w Płocku - 1935 r.

Cześć Jego pamięci!

 Jerzy Fijołek SP5GBM

Źródło: Krótkofalowiec Polski Nr 12 / 1993 r., s.45