Pozwolenie radiowe - służba amatorska

I. Informacje ogólne

 

Pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane jest przez delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwą dla wnioskowanej lokalizacji stacji. W celu jak najszybszego rozpatrzenia wniosku, powinien on być złożony do delegatury UKE, właściwej dla wnioskowanej lokalizacji stacji (przesyłką pocztową lub osobiście).

Dane teleadresowe delegatur UKE znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/delegatury-uke-1064.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP - skrzynka podawcza.

Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

 

Na stronie: Pozwolenia radiowe oraz decyzje zmieniające pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej umieszczone zostały wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla stacji amatorskich indywidualnych, klubowych, bezobsługowych dla osób fizycznych i bezobsługowych dla pozostałych podmiotów oraz wykazy decyzji zmieniających pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

 

II. Znaki wywoławcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

 

Znaki wywoławcze dla stacji w służbie amatorskiej przydzielane są w pozwoleniach radiowych, które wydawane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 10).

 

Jako zasady tworzenia znaków wywoławczych w Polsce, zastosowanie mają również zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU. Zgodnie z tymi zapisami (art. 19 § 12 pkt 1, § 21 pkt 1, § 30, Apendyks 42) znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, rozpoczynający się od jednego z następujących układów dwóch liter lub cyfry i litery (tzw. prefiksu): HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z oraz następujących po nim: cyfry i kombinacji maksymalnie czterech liter i cyfr, z których ostatnia jest literą. W przypadku pozwoleń dodatkowych, na ostatnich pozycjach może być użyta kombinacja siedmiu znaków, z których ostatni jest literą.

 

Dla stacji bezobsługowych, ze względu na ich specyficzne wykorzystanie, nadawane są znaki wywoławcze z prefiksem SR, który nie jest wykorzystywany w znakach stacji obsługowych.

 

Znaki wywoławcze tworzone są w oparciu o powyższe zasady i nadawane z zachowaniem zasady unikalności, w oparciu o prowadzoną w UKE ewidencję wydanych pozwoleń i nadawanych znaków wywoławczych w służbie amatorskiej i amatorskiej satelitarnej.

 

UWAGA: Przy składaniu wniosku o pozwolenie radiowe, wnioskodawca może zaznaczyć na wniosku 1-3 znaki wywoławcze, którymi jest zainteresowany. W pozwoleniu zostanie przydzielony znak wywoławczy, w kolejności zaznaczonej przez wnioskodawcę. Dostępność znaków można sprawdzić na podstawie wykazu pozwoleń radiowych w służbie amatorskiej, który jest publikowany na stronie:
http://www.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe-oraz-decyzje-zmieniajace-pozwolenia-radiowe-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-8753

 

Zgodnie z przepisami, znaki wywoławcze nie służą do identyfikacji posiadacza pozwolenia radiowego, lecz do identyfikacji stacji amatorskiej i transmisji radiowej, prowadzonej za jej pomocą.

 

III. Pozwolenia dla osób fizycznych (stacja amatorska indywidualna)

 

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

 

Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat. 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2.

Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, wydane będzie pozwolenie kategorii 1 na okres ważności 10 lat, ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym (lub innym, określonym we wniosku).

 

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

 

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony

zalecany formularz RA-I_W2 znajduje się u dołu strony - dla osób poniżej 13 roku życia

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

 

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

 

Pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat.

 

Pozwolenie dodatkowe - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie kategorii 1.

zalecany formularz RA-D znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

 

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

 

IV. Pozwolenia dla osób prawnych (tzw. pozwolenia klubowe)


 

Pozwolenie kategorii 1 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 osób posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

zalecany formularz RA-K znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

 

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, która ukończyła 18 lat, odpowiedzialnej za pracę stacji.

zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat. 

 

Pozwolenie dodatkowe - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, która posiada pozwolenie kategorii 1.

zalecany formularz RA-D znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

 

V. Opłaty skarbowe

 

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82,00 zł.

 

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

 

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola

Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

 

VI. Radiostacje amatorskie bez pozwolenia

 

Nie wymaga pozwolenia (stosownie do zapisu w Prawie telekomunikacyjnym Art 144 ust 2 pkt 2) używanie stacji w służbie amatorskiej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą, podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni).

 

VII. Dodatkowe informacje

 

Termin ważności pozwolenia radiowego nie podlega przedłużeniu.

 

W celu kontynuacji uprawnień po terminie ważności pozwolenia radiowego, konieczne jest złożenie wniosku o kolejne pozwolenie, na zasadach opisanych powyżej.

 

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Należy brać to pod uwagę i składać wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

 

e-mail: wml@uke.gov.pl

 

VIII. Załączniki do artykułu

 

Formularz RA-I_W1 - pozwolenie indywidualne

Formularz RA-I_W2 - pozwolenie indywidualne dla osób poniżej 13 roku życia

Formularz RA-K - pozwolenie klubowe

Formularz RA-B - pozwolenie dla stacji bezobsługowej

Formularz RA-D - pozwolenie dodatkowe

Oświadczenie rodziców, opiekunów