Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

I. Podstawa prawna

 

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

 

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1.

 

II. Rodzaje wydawanych świadectw

 

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1,
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

 

III. Egzaminy

 

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

 

Egzamin składa się z dwóch części: testu z czterech przedmiotów oraz ustnej (praktycznej) z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".

 

W załączniku "SRA pytania egzaminacyjne na świadectwo klasy A i C" zamieszczamy pytania testowe wraz z trzema możliwościami odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie).

 

Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Przykładowy test egzaminacyjny na świadectwo Klasy A został umieszczony na dole strony jako załącznik.

 

Oprócz egzaminu testowego, przeprowadzana jest również część praktyczna, której celem jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w zbiorze pytań i odpowiedzi testowych i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz praktycznego, symulowanego pomiędzy egzaminowanym i egzaminatorem, prowadzenia typowej łączności fonicznej.

 

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia w sprawie świadectw.

 

Wszystkie sesje egzaminacyjne, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych na kolejny rok jest przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia.

 

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

 

Osoba, która uzyskała ocenę pozytywną z co najmniej jednego przedmiotu, może przystąpić jednorazowo do egzaminu poprawkowego z niezdanych przedmiotów, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

 

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.

 

 

IV. Wymiana świadectw

 

Wszystkie ważne świadectwa i inne ważne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, na wniosek złożony przez zainteresowanego, podlegają wymianie na odpowiednie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, aktualnie wydawane świadectwa klasy A lub C.

 

Formularz wniosku o wymianę świadectwa wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł należy przesłać pod adres podany w nagłówku wniosku.

 

V. Opłaty za egzamin i wydanie świadectw

 

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeńradiowych- 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeńradiowych- 25 zł,

2. Wysokości opłaty za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wynosi 25 zł.

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać na poniższe konto:

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

NBP O/O Warszawa

75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa w SRA

 

UKE nie wystawia faktur za egzamin i wydanie świadectwa.

 

VI. Formularze (wzory) wniosków

 

Wzory wniosków: o egzamin i wydanie świadectwa oraz o wymianę lub duplikat świadectwa w służbie amatorskiej znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.

 

VII. Komisja Egzaminacyjna

 

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

 

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.

 

VIII. Dodatkowe informacje

 

Wniosek powinien zostać złożony osobiście w siedzibie UKE, w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20 lub przesłany pocztą. Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -skrzynka podawcza.

Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

 

Termin wystawienia świadectwa wynosi 4-5 tygodni od dnia egzaminu, natomiast termin wymiany świadectwa, ze względu na bardzo dużą ilość składanych wniosków, może wynieść nawet 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o wymianę, w zależności od ilości wniosków oraz konieczności realizacji innych zadań.

 

Po wystawieniu, świadectwa są przesyłane przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku. Wcześniejsze informowanie się, telefoniczne lub mailowe, o wydaniu świadectwa jest niecelowe. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwa wydawane były jak najszybciej.

 

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszej stronie, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

 

e-mail: wml@uke.gov.pl

 

IX. Załączniki do artykułu

 

Formularz SRA - formularz o egzamin i wydanie świadectwa A, C

Formularz SRA - formularz o wymianę lub duplikat świadectwa A, C

Oświadczenie rodziców, opiekunów