CALLSIGN
ZNAK WYWOŁAWCZY
The prefix
Przedrostek (prefiks) nr kraju
The callsign
Znak wywoławczy
My callsign is ...
Mój znak wywoławczy to ...
/ - stroke, slash
- łamane przez
.../p - portable ...
/p - stacja przenośna
.../m - mobile ...
/m - stacja ruchoma
.../mm - maritime mobile ...
/mm - stacja ruchoma morska
.../am - air mobile ...
/am - stacja ruchoma lotnicza
CQ CALL 
WYWOŁANIE OGÓLNE
CQ, CQ, DX - calling ... and standing by.
Wywołanie ogólne DX podaje ... i słucha.
CQ, CQ, DX Outside Europe.
Wywołanie ogólne DX dla stacji spoza Europy.
CQ CQ CQ …-meter band calling … and listening.
Wywołanie ogólne w paśmie ... metrowym podaje stacja … i słucha.
CQ, CQ ... and standing by for any possible call.
Wywołanie ogólne ... i słucha każdego wywołania.
CQ, CQ ... and standing by on frequency.
Wywołanie ogólne ... i słucha na częstotliwości.
QRZ, QRZ - this is ... Please come in.
Kto podaje wywołanie ogólne, tu stacja ..., proszę o odpowiedź.
QSO OPENING PHRASES
ZWROTY ROZPOCZYNAJĄCE ŁĄCZNOŚĆ
Good morning.
Dzień dobry (rano).
Good afternoon.
Dzień dobry (po południu).
Good evening.
Doby wieczór.
Hi.
Cześć.
Thank You for the call.
Dziękuję za zawołanie.
Thank You for coming back to my call.
Dziękuję za odpowiedź na moje wywołanie.
I'm glad to meet You.
Cieszę się ze spotkania.
It's nice to meet You for the first time.
Miło cię spotkać po raz pierwszy.
COMPLEMENTS 
KOMPLEMENTY
You have a very good signal here.
Masz bardzo dobry sygnał.
Your modulation is very good.
Twoja modulacja jest bardzo dobra.
Your polish/english is excellent.
Świetnie mówisz po polsku/angielsku.
Your audio is very good and nice.
Twoje audio jest bardzo dobra i przyjemna.
Your antenna is doing a very good job.
Twoja antena działa bardzo dobrze.
INTRODUCING, LOCATION, REPORT
PRZEDSTAWIANIE SIĘ, MIEJSCE, RAPORT
My name is ... I spell ...
Mam na imię ... Literuję ...
I'm ...
Jestem ...
My surname is ...
Moje nazwisko to ...
I'm ... years old. I'm ...
Mam ... lat. Mam ... lat.
My QTH is ... I spell ...
Moje miejsce nadawania to ... Literuję ...
My location is ...
Nadaję z ...
I am located in the north, south, east, west of Poland, in the city ...
Znajduję się w Polsce północnej, południowej, wschodniej, zachodniej, w mieście ...
south, north, east, west, southeast. 
południe, północ, wschód, zachód, południowy wschód.
My city is situated ... km west of Warsaw.
Moje miasto znajduje się ... km na zachód od Warszawy.
My town is a ... kilometres away from Warsaw, the capital city.
Moje miasto znajduje się ... km od Warszawy, stolicy.
My P.O. box is ...
Moja skrytka pocztowa ma numer ...
My Postal Code is ...
Mój kod pocztowy to ...
Your report is 59 (five, nine) plus 10 (ten), plus 20 (twenty) dB.
Raport dla Ciebie to 59 (pięć, dziewięć) plus 10, plus 20 dB.
WORKING CONDITIONS 
PARAMETRY NADAWANIA / OPIS URZĄDZENIA
My working conditions are the following:
Moje parametry nadawania to:
 - transceiver ...
 - nadajnik ...
 - antenna, aerial
 - antena
 - five to eight lambda
 - pięć ósmych fali
 - dipole, inverted V, multiband trap dipole, delta loop
 - dipol, odwrócone V, wielopasmowy dipol z trapami, delta
 - vertical, trap vertical
 - pionowa, pionowa z trapami
 - cubical quad, 2, 3, 4, 5 element beam, 5 element Yagi, tribander, 6 element monoband
 - cubical quad, kierunkowa 2, 3, 4, 5 elementowa, 5 elementowa Yagi, trójpasmowa, 6 el. jednopasmowa
 - ground plane
 - GP GP
 - mobile
 - samochodowa
 - 10 meters above the ground
 - zamontowana 10 metrów nad ziemią
My power is about ... watts.
Moja moc nadawcza wynosi ok. ... watów.
I'm working with a power amplifier of ... watts.
Używam wzmacniacza o mocy ... watów.
This is QRP station.
To jest stacja małej mocy.
My microphone is ... (original).
Mój mikrofon to ... (oryginalny).
REASONS OF POOR RECEPTION 
POWODY ZŁEGO ODBIORU
Poor conditions today.
Dzisiaj są słabe warunki nadawania.
Too weak signal.
Zbyt słaby sygnał.
You have a weak signal.
Masz słaby sygnał.
I have a strong local QRM.
Mam silne zakłócenia lokalne.
Very strong QSB.
Bardzo silne QSB.
My English is poor.
Słabo znam język angielski.
My English is at a very elementary level.
Mój angielski jest na bardzo elementarnym poziomie.
CONFIRMATION 
POTWIERDZENIE
Roger. OK. Yes. Good. Fine. All right.
Potwierdzam. OK. Tak. Dobrze. Świetnie. W porządku.
Excellent. Perfect. Wonderfull. Fantastic.
Wybornie. Doskonale. Wspaniale. Fantastycznie.
That's correct. I confirm. All copied.
Zgadza się. Potwierdzam. Wszystko odebrałem.
A hundred percent copy.
Odebrałem w 100 procentach.
You have it OK. You got it OK.
Odebrałeś dobrze. Zrozumiałeś dobrze.
OK. On Your QTH.
Potwierdzam twoje QTH.
PARTIAL CONFIRMATION 
CZĘŚCIOWE POTWIERDZENIE
Mostly OK.
Większość odebrałem OK.
Partly OK.
Częściowo odebrałem OK.
I copy almost everything.
Odebrałem prawie wszystko.
LACK OF CONFIRMATION 
BRAK POTWIERDZENIA
Negative. No. No copy.
Nie potwierdzam. Nie. Nie odbieram.
I'm sorry. I don't copy at all.
Przykro mi. Nie odbieram wcale.
I'm sorry. I don't understand.
Przykro mi. Nie rozumiem.
Sorry. I don't read You.
Przykro mi. Nie słyszę.
It's wrong. You are wrong. You got it <all> wrong.
Jest źle. Mylisz się. Źle odebrałeś wszystko.
It's a mistake. There's a mistake. Your mistake.
To pomyłka. Tam jest błąd. Twoja pomyłka.
Not ..., but ...
Nie ..., ale ...
You have my callsign wrong. My callsign is ...
Masz niewłaściwy mój znak wywoławczy. Mój znak to ...
Correction please. My callsign is ...
Proszę poprawić. Mój znak to ...
Correction on my callsign please. My callsign is ...
Proszę poprawić mój znak. Mój znak to ...
Please correct my name. My name is ...
Proszę poprawić moje imię. Moje imię to ...
QUESTIONS 
PYTANIA
QSL? Roger?
Potwierdzasz? Odbierasz?
Is this frequency in use? / occupied?
Czy ta częstotliwość jest używana? / zajęta?
Is everything correct?
Czy wszystko w porządku?
Is it OK? It's all right?
Czy dobrze? Czy jest w porządku?
Can you copy him?
Czy możesz go odbierać?
Do you copy?
Odbierasz?
Do you understand?
Czy rozumiesz?
Do you understood?
Czy zrozumiałeś?
Do you speak English / Polish / Russian / German?
Czy mówisz po angielsku / polsku / rosyjsku / niemiecku?
What's my rapport?
Jaki jest mój raport?
What's the time?
Która godzina?
What's my number?
Jaki jest numer dla mnie?
What's your country?
Z jakiego kraju jesteś?
What's my modulation like?
Jaka jest moja modulacja?
What's your QSL information?
Jakie są dane QSL? (adres QSL managera)
How do you copy? How copy, over?
Jak odbierasz?
How are you today?
Jak się dzisiaj miewasz?
Who was calling me?
(QRZ?) Kto mnie wołał?
INSTRUCTIONS 
INSTRUKCJE / POLECENIA
Over. Go ahead. Go again. Try again.
Odbiór. Nadawaj. Spróbuj jeszcze raz.
Stand by. Don't call. Hang on. Wait a second.
Czekaj. Nie wołaj. Poczekaj chwilę.
Listen carefully.
Słuchaj uważnie.
Repeat please.
Proszę powtórzyć.
Mic to you. Microphone to you.
Mikrofon do ciebie.
Please stand by.
Proszę czekać.
This frequency is in use / occupied.
Ta częstotliwość jest w użyciu / zajęta.
Please QSY.
Proszę przejść na inną częstotliwość.
Let's go on frequency ...
Przejdźmy na częstotliwość ...
I give you another frequency.
Podaję ci inną częstotliwość.
QSY is ...
QSY wynosi ...
Please, repeat your callsign.
Proszę powtórzyć swój znak.
 - report for me
 - przekazać raport
 - spell your name
 - przeliteruj swoje imię
 - try again
 - spróbuj jeszcze raz
 - give me your P.O. box / address (coordinations)
 - podaj swój numer skrytki, adres (dane)
 - give me your call
 - podaj swój znak
Send a self-addressed stamped envelope.
Prześlij zaadresowaną kopertę zwrotną.
Could you please repeat your name?
Czy mógłbyś powtórzyć swoje imię?
Please tell me your QTH.
Proszę podaj mi swoje QTH.
Please wait a moment.
Proszę chwilę zaczekać.
Just a second please, just a minute, hold on.
Zaczekaj sekundę, zaczekaj minutę, zaczekaj.
Any difference, please?
Czy jest jakaś różnica (w sygnale)?
Excuse me, I've got a phone call.
Przepraszam, dzwoni telefon.
I've got a visitor. I've got visitors.
Mam gościa -ci.
I will be back soon.
Zaraz wrócę.
Can you give me a test report?
Możemy przeprowadzić test?
Any DX news, please.
Proszę o informacje DX-owe.
I will be grateful for confirming this QSO.
Będę wdzięczny za potwierdzenie tej łączności.
I will be very glad from your QSL.
Będę bardzo zadowolony z twojej karty QSL.
WEATHER
 POGODA
The weather is very nice / beautiful / fine.
Pogoda (u mnie) jest bardzo ładna / piękna.
It's hot / warm / cool / cold.
Jest gorąco / ciepło / chłodno / zimno.
We have a very bad weather today.
Mamy dzisiaj bardzo złą pogodę.
It's raining /snowing.
Pada deszcz / śnieg.
It's sunny. The sun is shining.
Jest słonecznie, świeci słońce.
It's windy. The wind is strong.
Jest wietrznie. Wieje silny wiatr.
We are going to have a storm / blizzard.
Spodziewamy się burzy / śnieżycy.
The temperature is 10 degrees centigrade.
Temperatura wynosi 10 stopni.
The temperature now is about 15 C.
Obecnie temperatura wynosi około 15 stopni Celsjusza.
TIME 
CZAS
What's the time please? What time / is now / is it?
Która godzina? Która teraz jest godzina?
What's the local time, please?
Jaki jest czas lokalny?
1.00 - It's one o'clock. 1.30 - It's half past one. Jest godzina 1.
Jest wpół do drugiej.
The time is ... UTC. 
Jest godzina ... czasu UTC.
It's nine o'clock a.m. / p.m. local time.
Jest godzina 9 do południa / po południu czasu lokalnego.
1.10 - It's ten past one. 1.10 - It's ten after one.
Jest dziesięć po pierwszej.
21.45 - It's quarter to twenty two.
Za kwadrans 22. (za piętnaście dziesiąta)
In the morning. In the afternoon. In the evening.
Rano, po południu, wieczorem.
This morning. This afternoon. This evening.
Dziś rano, dziś po południu, dziś wieczorem.
Last week. Last month. Last year.
W zeszłym tygodniu, w ubiegłym miesiącu / roku.
Next day. Next summer. Next year. Next Monday.
Następnego dnia / lata / roku, W następny poniedziałek.
The day before yesterday. Yesterday. Today.
Przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj.
Tomorrow. The day after tomorrow. Some time in the future.
Jutro, pojutrze. Kiedyś w przyszłości.
Early morning. Late night.
Wcześnie rano, późno w nocy.
Sometimes. From time to time. Always. Often. Never.
Czasem, od czasu do czasu, zawsze, często, nigdy.
Once a week. Twice a month. Three times a year.
Raz w tygodniu, dwa razy w miesiącu, 3 razy w roku.
DAYS OF THE WEEK
DNI TYGODNIA
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
MONTHS OF THE YEAR 
MIESIĄCE ROKU
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
SEASONS OF THE YEAR
PORY ROKU
Spring, Summer, Autumn, Winter.
Wiosna, lato, jesień, zima.
On Monday. On Friday. In January. In May.
W poniedziałek. W piątek. W styczniu. W maju.
At night. At noon. In spring in 2012.
W nocy. W południe. Na wiosnę 2012 roku.
THANKS, GREETINGS AND WISHES 
PODZIĘKOWANIA, POZDROWIENIA I ŻYCZENIA
Thanks. Many thanks. Thank you.
Dzięki. Duże dzięki. Dziękuję.
Thank you for the information.
Dziękuję za informację.
Thank you for the weather rapport.
Dziękuję za informację o pogodzie.
Thank you for everything.
Dziękuję za wszystko.
It's very kind of you.
To miło z twojej strony.
Good luck. Good DX.
Powodzenia. Dobrych DX-ów.
Best 73's. Best of luck.
Najlepszych 73. Dużo szczęścia.
All the best for you and your family.
Wszystkiego najlepszego dla ciebie i twojej rodziny.
Have a nice day. Have a nice weekend.
Miłego dnia. Miłego weekendu.
Best regards for your wife.
Najlepsze życzenia dla twojej żony.
Merry Christmas.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Happy New Year.
Szczęśliwego Nowego Roku.
Happy Easter.
Wesołych Świąt Wielkanocnych.
Congratulations. Congratulations on ...
Gratulacje. Gratulacje z okazji ...
POLITE PHARSES 
ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE
Very sorry.
Jest mi bardzo przykro / przepraszam.
Never mind. It's all right.
Nie szkodzi. Wszystko w porządku.
Excuse me ...
Przepraszam, czy ...
How are you today? How is ...?
Jak się dziś miewasz? Jak się masz ...
I'm fine. Thank you. And how are you?
Dziękuję, świetnie. A ty?
We are all right.
Mamy się dobrze / U nas wszystko w porządku.
FAREWELLS 
POŻEGNANIA
Good bye.
Do widzenia, żegnaj.
Good night.
Dobranoc.
Bye, Bye. Take care.
Cześć. Trzymaj się.
See you later. See you soon. See you again.
Do usłyszenia później / wkrótce / znów.
See you some time in the future.
Do usłyszenia kiedyś w przyszłości.
I hope to meet you again in better conditions.
Mam nadzieję że usłyszymy się w lepszych warunkach.
I hope to meet you on this or any other band.
Mam nadzieje, ze usłyszę cię na tym lub innym paśmie.
PUNCTUATION MARKS 
ZNAKI PRZESTANKOWE
 - point
 - punkt
 - dot
 - kropka
 - coma (decimal)
 - przecinek
 - exclamation mark
 - wykrzyknik
 - question mark
 - pytajnik
 - colon
 - dwukropek
 - semicolon
 - średnik
 - asterisk
 - gwiazdka (*)