Skrót Pochodzenie Znaczenie
ABT about około, mniej więcej
AC alternating current prąd zmienny
ADR address adres
AER, ANT aerial, antenna antena
AM amplitude modulation modulacja amplitudy
AM ante meridiem (łac.) przed południem
AMP, AMPS ampere, amperes amper, ampery, amperomierz
AR - znak zakończenia nadawania
AS - poczekaj (nadawane jako pojedynczy znak)
AURORA aurora zorza polarna
BAND band pasmo, zakres
BCI broadcast interference zakłócenia odbioru radiowego
BEACON beacon radiolatarnia amatorska
BEAM beam antena kierunkowa
BEST best najlepszy
BK break przerwa
BOOK book książka
BOX box skrytka pocztowa
BUG - klucz półautomatyczny
BUREAU bereau biuro
BFO beat frequency oscillator oscylator do odbioru telegrafii
CALL call wywołanie, znak wywoławczy
CET central europe time czas środkowoeuropejski
CC crystal controlled sterowany kwarcem
CFM confirm potwierdzenie
CHIRPY chirpy świergotliwy
CITY city miasto
CLEAR clear czysto, pogodnie
CLICS - trzaski od klucza przy nadawaniu
CLOSE (CL) close zamykam stację (=QRT)
CLUB  STATION club station stacja klubowa
CLUB club klub
CONTEST contest zawody
COPY, CPY copy odbierać
CP counterpoise przeciwwaga
CQ seek you wywołanie ogólne
CRD card karta
CUL see you later do usłyszenia później
CW continious wave telegrafia, fala ciągła
DAY day dzień
DC direct current prąd stały
DE - od, z
DEAR, DR dear drogi, kochany
DIPLOMA diploma dyplom
DIRECT direct bezpośrednio
DX distant odległa/rzadka łączność, odległy/rzadki kraj
EAST east wschód
ELBUG electronic bug klucz elektroniczny
EU europe Europa
EX ex były
FAN fan amator
FINAL final finałowy
FM from, frequency modulation z, od, modulacja częstotliwości
FONE fone fonia
FOTO photography fotografia
FREQ, FQ frequency częstotliwość
FROST frost mróz
FUSE fuse bezpiecznik
FULL full pełny, dokładny
GAIN gain wzmocnienie, zysk
GM good morning dzień dobry (rano)
GN good night dobranoc
GD good day dzień dobry
GMT Greenwich middle time czas według Greenwich
GND ground uziemienie, ziemia
GUD good dobry, dobrze
HAM ham nadawca, krótkofalowiec
HAPPY happy szczęśliwy
HET heterodyne heterodyna
HF high frequency wysoka częstotliwość
HI - śmieję się, zabawne
HOME MADE home made domowa robota
HPY NEW YEAR happy new year szczęśliwego nowego roku
HQ headquaters zarząd główny, kwater główna
HZ Hz herc
I AM i am ja jestem (...)
IARU International Amateur Radio Unit Międzynarodowa Unia Radioamatorska
INFO information informacja
INPUT input wejście, moc doprowadzona
K - proszę nadawać
KC, KHZ kHz kiloherc
KEY, KY key klucz
LETTER, LTR letter list
LIC license licencja
LOG log dziennik stacyjny
LONG long długi
LUCK luck szczęście, powodzenie
MB meter band pasmo w metrach
MEZ middle europe (time) zone czas środkowoeuropejski
MHZ MHz megaherc
MIKE, MK mike mikrofon
MIN, MINS minute, minutes minuta, minuty
MIKSER mikser mieszacz
MOD modulation modulacja
MTR meter metr, przyrząd pomiarowy
MADE made wykonany, zrobiony
MARRY XMAS marry christmas wesołych świąt Bożego Narodzenia
NAME name imię
NEG, NG negative ujemny, zły, niedobry
NEW new nowy
NEW YEAR new year nowy rok
OLD old stary
OM old man stary przyjaciel
OK ok wszystko w porządku
OUT out moc wyjściowa
PA power amplifier wzmacniacz mocy
PIRATE pirate nielicencjonowany nadawca
POWER, PWR power energia, moc
PSE please proszę
REPORT, RPRT report raport
RIG rig radiostacja, nadajnik
RPT repeat powtórzyć, powtórzę, powtarzam
RX, RCVR receiver odbiornik
RTBM rotate beam antena obrotowa kierunkowa
SKED schedule umówiona łączność
SSB single side band modulacja jednowstęgowa
SWL short wave listener krótkofalowiec-nasłuchowiec
SWR standing wave ratio współczynnik fali stojącej
TIME time czas
TKS, TNX, TKU thanks, thank you dziękuję
TONE tone ton
TVI television interference zakłócenia w telewizji
UNLIS unlicensed nielicencjonowany nadawca
UTC Coordinated Universal Time czas uniwersalny koordynowany
VFO - oscylator przestrajany
VIA via przez
VY 73 very 73 najlepsze życzenia
XTAL crystal kwarc, kryształ kwarcowy
XYL ex young lady żona, mężatka
XXX - sygnał ponaglenia
YL young lady panna, młoda pani
55 - ściskam dłoń
73 - pozdrowienia (72, wśród operatorów  QRP)
88 - całuję, ucałowania
99 - idź precz, przepadnij (niegrzeczne)